منشی
منشی
منشی
به یک نفر منشی خانم برای شیفت بعد ظهر از ساعت 4 الی 7نیازمندیم

منشی

شهر : بیرجند
تلفن :
نوع: درخواستی
قیمت : ::: توافقی
به یک نفر منشی خانم برای شیفت بعد ظهر از ساعت 4 الی 7نیازمندیم