خرید و فروش فتوحی در دفتر_فنی_مهندسی_کاوش_تل - ناتیک