فروش پارس دوگانه
فروش پارس دوگانه
فروش پارس دوگانه
با سلام پارس دوگانه رنگ خاکستری تحویلی 9 اردیبهشت 1396 کارتکس وجه کامل پرداخت شده است و فروش نقدی بوده است. شامل افزایش قیمت خودرو و بیمه سال آینده نمیشود. فروش استثنایی قیمت مقطوع

فروش پارس دوگانه

شهر : بیرجند
تلفن :
نوع: فروشی
قیمت : 38,500,000 ::: مقطوع به تومان
با سلام
پارس دوگانه رنگ خاکستری تحویلی 9 اردیبهشت 1396 کارتکس
وجه کامل پرداخت شده است و فروش نقدی بوده است.
شامل افزایش قیمت خودرو و بیمه سال آینده نمیشود.
فروش استثنایی
قیمت مقطوع