داروي مخصوص سنگ كليه
داروي مخصوص سنگ كليه
داروي مخصوص سنگ كليه
يك عرق گياهي٤ليتري در خراسان جنوبي كه بهترين سنگ شكن و پيشگيري از سنگ كليه را انجام ميدهد.

داروي مخصوص سنگ كليه

ایمیل :
شهر : بیرجند
تلفن :
نوع: فروشی
قیمت : 22,000 ::: مقطوع به تومان
يك عرق گياهي٤ليتري در خراسان جنوبي كه بهترين سنگ شكن و پيشگيري از سنگ كليه را انجام ميدهد.